Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  299
  Tài liệu đã gửi
  291
  Tài liệu được mua
  1,046
  Tài liệu đã mua
  17
  Mã số thành viên
  32,009
  Tài khoản hiện có
  8,609 Xu

  Giải pháp hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Công ty Cổ phần Sapa – Geleximco

  Ngày nay, trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước – mục tiêu quan trọng nhất trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta, thì nguồn nhân lực chính là chìa khóa của sự thành công. Nguồn nhân lực với trình độ tiên tiến sẽ chính là nhân tố đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Doanh nghiệp được coi là một xã hội thu nhỏ trong đó con người là nguồn lực quan trọng nhất, quý giá nhất. Con người là yếu tố trung tâm quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Tài sản sức người của một công ty là tiềm ẩn và là tiềm lực rất lớn nếu biết khai thác. Nó là nguồn tài sản của công ty như những tài sản vật chất khác. Việc tạo ra một môi trường làm việc lý tưởng, đem đến cho nhân viên thù lao hậu hĩnh về vật chất và tinh thần là việc cần làm để giữ chân nguồn nhân lực. Một công ty thành công khi biết đề ra chiến lược thu hút nhân tài và kích thích họ làm tốt công việc.

  Là một sinh viên năm cuối chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại, việc tìm hiểu và nghiên cứu các vấn đề liên quan đến quản trị tại một doanh nghiệp thương mại trong thực tế là một việc vô cùng quan trọng giúp cho sinh viên áp dụng những kiến thức đã được trang bị trong suốt bốn năm ngồi ghế giảng đường vào nghiên cứu và phân tích thực trạng để từ đó đề xuất giải pháp và rút ra những kinh nghiệm quý giá cho bản thân mình.
  Qua quá trình thực tập, điều tra khảo sát tại DN, cùng với sự cần thiết của đề tài này trong lý luận cũng như thực tiễn , em đã lựa chọn đề tài: “Giải pháp hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Công ty Cổ phần Sapa – Geleximco” làm đề tài nghiên cứu.

  MỤC LỤC

  TÓM LƯỢC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN
  LỜI CẢM ƠN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ BẢNG BIỂU
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề 2
  1.3. Các mục tiêu nghiên cứu 3
  1.4. Phạm vi nghiên cứu 3
  1.5. Kết cấu luận văn 3
  CHƯƠNG 2: TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP 4
  2.1. Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản 4
  2.1.1. Khái niệm tiền lương 4
  2.1.2. Chức năng của tiền lương 5
  2.1.2.1. Chức năng thước đo giá trị của sức lao động 5
  2.1.2.2. Chức năng duy trì và mở rộng sức lao động 5
  2.1.2.3. Chức năng động lực đối với người lao động 5
  2.1.2.4. Chức năng kích thích và thúc đẩy phân công lao động xã hội 6
  2.1.3. Vai trò của tiền lương 6
  2.2. Một số lý thuyết về tiền lương 6
  2.2.1. Lý thuyết tiền lương của W.Petty 6
  2.2.2. Quan điểm trả lương của A.Smith và Ricardo 7
  2.2.2.1. Quan điểm trả lương của A.Smith 7
  2.2.2.2. Quan điểm trả lương của Ricardo 8
  2.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài trước đó 8
  2.4. Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu 9
  2.4.1. Các hình thức tiền lương tại doanh nghiệp 9
  2.4.1.1. Hình thức tiền lương theo thời gian 9
  2.4.1.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm 10
  2.4.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp 16
  2.4.2.1. Những nhân tố khách quan 16
  2.4.2.2. Những nhân tố chủ quan 17
  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SAPA – GELEXIMCO 19
  3.1. Phương pháp nghiên cứu 19
  3.1.1.Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu sơ cấp 19
  3.1.1.1. Phương pháp điều tra trắc nghiệm 19
  3.1.1.2. Phương pháp phỏng vấn 19
  3.1.2. Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu thứ cấp 20
  3.1.2.1. Nguồn thu thập dữ liệu thứ cấp 20
  3.1.2.2. Thu thập và xử lý dữ liệu 20
  3.2. Đánh giá tổng quan tình hình và các nhân tố ảnh hưởng đến các hình thức tiền lương tại Công ty Cổ phần Sapa – Geleximco 20
  3.2.1. Đánh giá tổng quan về tình hình áp dụng các hình thức tiền lương của Công ty cổ phần Sapa – Geleximco 20
  3.2.1.1. Giới thiệu về công ty 20
  3.2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm 2007 – 2009 23
  3.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Công ty Cổ phần Sapa – Geleximco 26
  3.2.2.1. Những nhân tố khách quan 26
  3.2.2.2. Những nhân tố chủ quan 27
  3.3. Kết quả điều tra và phỏng vấn 28
  3.3.1. Kết quả điều tra 28
  3.3.2. Kết quả phỏng vấn 32
  3.4. Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp 33
  3.4.1. Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình tiền lương của Công ty Cổ phần Sapa – Geleximco trong thời gian qua 33
  3.4.3. Các hình thức tiền lương được áp dụng tại Công ty Cổ phần Sapa – Geleximco trong thời gian qua 36
  3.4.3.1. Hình thức tiền lương theo sản phẩm ở Công ty Cổ phần Sapa - Geleximco 36
  CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 46
  SAPA – GELEXIMCO 46
  4.1. Các kết luận và phát hiện về các hình thức tiền lương tại Công ty Cổ phần Sapa – Geleximco 46
  4.1.1. Các kết luận về các hình thức tiền lương tại Công ty Cổ phần Sapa – Geleximco 46
  4.1.1.1. Những mặt đã đạt được và nguyên nhân 46
  4.1.1.2. Những hạn chế và nguyên nhân 48
  4.1.2. Các phát hiện về các hình thức tiền lương tại Công ty Cổ phần Sapa –Geleximco.50
  4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết vấn đề hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Công ty Cổ phần Sapa – Geleximco 50
  4.2.1. Phương hướng và mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần Sapa – Geleximco trong thời gian tới 50
  Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới: 50
  4.2.2. Dự báo và quan điểm giải quyết vấn đề 51
  4.2.2.1. Dự báo triển vọng việc áp dụng các hình thức tiền lương tại Công ty Cổ phần Sapa – Geleximco 51
  4.2.2.2. Quan điểm giải quyết vấn đề hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Công ty Cổ phần Sapa – Geleximco 52
  4.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Công ty Cổ phần Sapa – Geleximco 52
  4.3.1. Các giải pháp hoàn thiện hình thức tiền lương theo sản phẩm 52
  4.3.1.1. Hoàn thiện công tác định mức lao động 52
  4.3.1.2. Hoàn thiện công tác kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm 54
  4.3.1.3. Xây dựng hệ thống đánh giá thực hiện công việc cho lao động được áp dụng hình thức tiền lương theo sản phẩm 54
  4.3.1.4. Hoàn thiện cách tính lương theo sản phẩm 56
  4.3.2. Các giải pháp hoàn thiện hình thức tiền lương theo thời gian 57
  4.3.2.1. Xây dựng hệ thống đánh giá thực hiện công việc cho người lao động được áp dụng hình thức tiền lương theo thời gian.............................................. ....................57
  4.3.2.2. Hoàn thiện cách tính lương theo thời gian 58
  4.3.2.3. Bố trí lại nhân sự 59
  4.3.2.4. Theo dõi thời gian làm việc thực tế của cán bộ công nhân viên 59
  4.3.3. Một số giải pháp khác 59
  4.3.3.1. Giải pháp tổ chức bình bầu công khai hệ số hoàn thành công việc 59
  4.3.3.2. Giải pháp xây dựng bản phân tích công việc 59
  4.3.3.3. Giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm cho người lao động 60
  4.3.3.4. Tổ chức phục vụ nơi làm việc 60
  4.3.4.5. Những biện pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động 60
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Kết cấu luận văn
  Cùng với Lời cảm ơn, Mục lục, Danh mục sơ đồ hình vẽ, bảng biểu, cũng như Danh mục từ viết tắt trong luận văn thì luận văn bao gồm 4 chương. Cụ thể là:
  Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài.
  Chương 2: Tóm lược một số vấn đề lý luận về các hình thức tiền lương tại doanh nghiệp.
  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và thực trạng các hình thức tiền lương tại Công ty Cổ phần Sapa – Geleximco.
  Chương 4: Các kết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện các hình thức tiền lương tại Công ty Cổ phần Sapa – Geleximco.
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 

LinkBacks (?)

 1. 01-02-2013, 05:34 PM

Find us on Google+