Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Quản lý

  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  463
  Tài liệu đã gửi
  321
  Tài liệu được mua
  841
  Tài liệu đã mua
  26
  Mã số thành viên
  32,006
  Tài khoản hiện có
  1,470 Xu

  Giải pháp để hoàn thiện và nâng cao công tác quản lý sử dụng và phân phối tiền lương của người lao động tại Công ty Dịch vụ Thương mại Thăng Long

  PHẦN MỞ ĐẦU: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

  1.1. Tính cấp thiết của đề tài

  Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động, là giá cả yếu tố sức lao động mà người bán sức lao động nhận được từ người sử dụng lao động. Do vậy tiền lương luôn là đề tài mang tính thời sự và được mọi người và toàn xã hội quan tâm. Trong thực tế, nhiều lần Nhà nước đã điều chỉnh mức lương tối thiểu đã dẫn đến sự thay đổi về tiền lương, thu nhập và đời sống của người lao động.

  Việc thúc đẩy, khuyến khích người lao động hoàn thành tốt công việc, phát huy khả năng sáng tạo của họ trong công việc, nâng cao chất lượng công việc đồng thời nâng cao năng suất lao động của họ là việc mà bất kỳ doanh nghiệp nào, người quản lý nào cũng muốn thực hiện đẻ đạt được mục đích cao nhất.

  Đối với người lao động tiền lương, tiền thưởng có yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của họ, nó thể hiện mức sống của mỗi người và mỗi gia đình.Chính vì vậy mà doanh nghiệp cần phải đảm bảo mức lương phù hợp với hao phí sức lao động mà họ bỏ ra.
  Đối với các doanh nghiệp thì tiền lương và các khoản trích theo lương là một bộ phận quan trọng của chi phí sản xuất kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm và kết quả sản xuất kinh doanh.

  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  Hệ thống hóa những lý luận cơ bản và tiền lương và các phương pháp nghiên cứu về tiền lương của người lao động trong doanh nghiệp, vận dụng các phương pháp đi sâu phân tích thống kê tiền lương của người lao động tại Công ty Dịch vụ Thương mại Thăng Long để có cái nhìn khách quan và sự đánh giá tổng quát về mức sống của người lao động tại Công ty nói riêng và trong ngành khách sạn du lịch nói chung.

  Trên cơ sở phân tích đó đánh giá cơ cấu thu nhập của Công ty, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quỹ lương của Công ty và phần nào phát hiện được những tồn tại, hạn chế trong việc quản lý và sử dụng tiền lương của Công ty. Từ đó đưa ra các giải pháp để hoàn thiện và nâng cao công tác quản lý sử dụng và phân phối tiền lương của người lao động tại Công ty.

  1.3 Phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Nghiên cứu thống kê phân tích về tiền lương của người lao động tại Công ty Dịch vụ Thương mại Thăng Long.
  Chri tiêu dùng để phân tích là tổng tiền lương, tiền lương bình quân, tỷ suất tiền lương và một số chỉ tiêu khác có liên quan đến tiền lương tại Công ty Dịch vụ Thương mại Thăng Long từ năm 2006 – 2009

  1.4. Kết cấu của luận văn
  Luận văn bao gồm 3 chương:
  Phần mở đầu: Tổng quan nghiên cứu về tiền lương của người lao động
  Chương I: Một số lý luận cơ bản về tiền lương và phân tích thống kê tiền lương của người lao động trong doanh nghiệp.
  Chương II: Phương pháp nghiên cứu và phân tích thống kê thực trạng tiền lương của người lao động tại Công ty Dịch vụ Thương mại Thăng Long.
  Chương III: Các kết luận và đề xuất giải pháp nhằm quản lý và sử dụng quỹ tiền lương của người lao động tại Công ty Dịch vụ Thương mại Thăng Long.

  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN
  LỜI CẢM ƠN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  PHẦN MỞ ĐẦU: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 1
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 1
  1.3 Phạm vi nghiên cứu của đề tài 2
  1.4. Kết cấu của luận văn 2
  CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 3
  1.1. Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản về tiền lương 3
  1.1.1. Khái niệm, vai trò của tiền lương 3
  1.1.1.1. Khái niệm về tiền lương 3
  1.1.1.2. Vai trò của tiền lương 4
  1.1.2. Các hình thức trả lương 5
  1.1.2.1. Hình thức trả lương theo thời gian 5
  1.1.2.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 5
  1.1.2.3. Hình thức trả lương hỗn hợp 6
  1.1.2.4. Hình thức khoán thu nhập 6
  1.1.3. Các chỉ tiêu thống kê tiền lương 6
  1.1.3.1. Tổng tiền lương của người lao động 6
  1.1.3.2. Chỉ tiêu tiền lương bình quân 7
  1.1.3.3. Chi tiêu tỷ suất tiền lương của người lao động 7
  1.2 Nội dung nghiên cứu thống kê tiền lương 8
  1.2.1. Ý nghĩa của việc nghiên cứu thống kê tiền lương 8
  1.2.2.Nội dung phân tích thống kê tiền lương 8
  CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ THỰC TRẠNG TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG 10
  2.1.Phương pháp nghiên cứu về tiền lương của người lao động 10
  2.1.1. Phương pháp thu thập và tổng hợp dữ liệu 10
  2.1.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 10
  2.1.1.2. Phương pháp tổng hợp dữ liệu 10
  2.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu 11
  2.1.2.1. Phương pháp phân tích mức độ của hiện tượng nghiên cứu 11
  2.1.2.2. Phương pháp dãy số thời gian 11
  2.1.2.3 Phương pháp số chỉ 12
  2.2. Tổng quan về công ty và ảnh hưởng của môi trường đến tiền lương của người lao động. 12
  2.2.1. Tổng quan về công ty DVTM Thăng Long 12
  2.2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 12
  2.2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty 12
  2.2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 13
  2.2.2. Ảnh hưởng của môi trường đến tiền lương 13
  2.2.2.1. Môi trường bên trong 13
  2.2.2.2. Môi trường bên ngoài 14
  2.3 Phân tích tiền lương của người lao động tại công ty Dịch vụ Thương mại Thăng Long 15
  2.3.1. Phân tích chung tình hình thu nhập của người lao động tại Công ty Dịch vụ Thương mại Thăng Long 15
  2.3.2. Phân tích tiền lương bình quân 1 lao động của Công ty Dịch vụ Thương 16
  2.3.3 Phân tích tổng tiền lương tại Công ty Dịch vụ Thương mại Thăng Long. 18
  CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TM DỊCH VỤ THĂNG LONG 20
  3.1 Đánh giá chung về tiền lương của người lao động tại Công ty TM Dịch vụ Thăng Long 20
  3.1.1 Kết quả đạt được 20
  3.1.2 Những tồn tại và vấn đề đặt ra 21
  3.2 Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty TM Dịch vụ Thăng Long. 21
  3.2.1 Mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty 21
  3.2.2 Phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty 21
  3.3 Một số giải pháp nhằm quản lý và sử dụng quỹ lương của người lao động tại Công ty TM Dịch vụ Thăng Long 22
  3.3.1 Sự cần thiết nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng quỹ tiền lương 22
  3.3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương của người lao động tại Công ty TM Dịch vụ Thăng Long 23
  3.3.2.1 Xây dựng định mức cho người lao động phù hợp với tính chất công việc 23
  3.3.2.2 Xây dựng kế hoạch lao động phù hợp với định hướng phát triển của Công ty 23
  3.3.2.3 Thường xuyên phân tích quỹ lương 24
  3.3.2.4 Hoàn thiện chế độ về tiền lương 24
  3.3.3 Một số kiến nghị 24
  3.3.3.1 Kiến nghị đối với doanh nghiệp 25
  3.3.3.2 Kiến nghị đối với Nhà nước 26
  KẾT LUẬN
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search


 

Similar Threads

 1. Hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty cầu I Thăng Long
  By benefit in forum Lương, tiền lương, thù lao, trả công
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-23-2012, 05:25 PM
Find us on Google+