Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  336
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  552 Xu

  của tiền lương trong mọi quá trình phát triển của đất nước nên em chọn đề tài "Hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương ở Công ty Vật tư - Vận tải - Xi măng

  Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta chuyển từ nền kinh tế quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước và thực hiện CNH- HĐH đất nước. Điều đó đem lại hiệu quả kinh tế rất to lớn, thu nhập của người lao động tăng nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện, xã hội ngày càng được phát triển. Do vậy vấn đề tiền lương luôn được xã hội quan tâm bởi ý nghĩa kinh tế xã hội to lớn của nó. Tiền lương chính là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, đồng thời nó là một phần chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Tiền lương là một động lực to lớn để kích thích người lao động làm việc, làm cho họ không ngừng nâng cao năng suất lao động, phát huy tính sáng tạo trong sản xuất. Đối với các doanh nghiệp, việc xác định đúng chi phí tiền lương sẽ giúp họ cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm từ đó giảm được chi phí đầu vào.

  Trên phạm vi toàn xã hội là sự cụ thể hoá của quá trình phân phối thu nhập do chính người lao động trong xã hội tạo ra. Vì vậy các chính sách về tiền lương, thu nhập luôn là chính sách trọng tâm của mỗi quốc gia. Các chính sách này phải được xây dựng hợp lý sao cho tiền lương bảo đảm nhu cầu về vật chất và nhu cầu về tinh thần của người lao động, làm cho tiền lương thực sự trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn, đồng thời phát huy được thế mạnh của các doanh nghiệp để họ đứng vững được trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường.

  Với những đặc điểm và nhu cầu quan trọng của tiền lương trong mọi quá trình phát triển của đất nước nên em chọn đề tài "Hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương ở Công ty Vật tư - Vận tải - Xi măng ".

  Kết cấu của bài bao gồm:
  Chương 1: Lý luận chung về tiền lương.
  I. Bản chất của tiền lương.
  II. Những nội dung của công tác tổ chức tiền lương.
  III. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức tiền lương.

  Chương 2: Thực trạng của công tác tổ chức tiền lương ở Công ty Vật tư - Vận tải- Xi măng.
  I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.
  II. Thực trạng công tác tổ chức tiền lương của công ty.
  III. Đánh giá thực trạng công tác tổ chức tiền lương.

  Chương 3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương ở Công ty Vật tư - Vận tải - Xi măng.
  I. Những định hướng chiến lược của công ty.
  II. Hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương.
  III. Một số kiến nghị.

  MỤC LỤC
  lời nói đầu 1
  Chương i: Lý luận chung về tiền lương 3
  I. Bản chất của tiền lương. 3
  1. Khái niệm tiền lương. 3
  2. Các yêu cầu và chức năng của công tác tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp. 4
  2.1. Yêu cầu của tiền lương trong doanh nghiệp. 4
  2.2. Chức năng của công tác tiền lương. 4
  II. Nội dung của công tác tổ chức tiền lương. 5
  1. Các nguyên tắc cơ bản của công tác tổ chức tiền lương. 5
  2. Các điều kiện của công tác tổ chức tiền lương: 5
  2.1. Tổ chức phục vụ nơi làm việc. 5
  2.2. Điều kiện lao động. 5
  2.3. Phân công và hiệp tác lao động. 5
  2.4. Định mức lao động. 6
  2.5. Bố trí sử dụng lao động. 6
  2.6. Đánh giá thực hiện công việc. 6
  3. Quỹ lương và các phương pháp xây dựng quỹ lương. 6
  3.1. Quỹ lương. 6
  3.2. Phân loại quỹ lương. 6
  3.3.Các phơng pháp xây dựng quỹ lương. 7
  3.4. Phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương. 8
  4. Các hình thức trả lương. 10
  4.1. Trả lương theo thời gian. 10
  4.1.1. hình thức trả lương theo thời gian đơn giản. 10
  4.1. 2. Hình thức trả lương theo thời gian có thưởng: 11
  4. 2. Trả lương theo sản phẩm. 11
  4. 2. 2. Hình thức trả lương theo sản phẩm tập thể. 13
  4. 2.3. Hình thức trả lương theo sản phẩm gián tiếp 15
  4. 2. 6. Hình thức trả lương sản phẩm luỹ tiến. 17
  5. Công tác tổ chức tiền lương cấp bậc. 18
  5. 1. Thang lương 18
  5. 2. Mức lương 18
  5. 3. Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật 19
  6. Định mức lao động 19
  6. 1. Xác định định mức lao động cho đơn vị sản phẩm 19
  6.2. Phương pháp định mức lao động tổng hợp theo định biên. 21
  III- Các nhân tố ảnh hưởng đế công tác tổ chức tiền lương 22
  1.Môi trường của công ty. 22
  1.1.Chính sách của công ty 22
  1.2. Bầu không khí của công ty. 22
  1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty 22
  1.4.Khả năng chi trả của công ty 22
  2. Thị trường lao động 22
  2.1. Tiền lương trên thị trường. 22
  2.2. Chi phí sinh hoạt. 23
  2.3. Công đoàn 23
  2.4.Nền kinh tế và pháp luật 23
  3.Bản thân người lao động 23
  3.1. Sự hoàn thành công tác 23
  3.2. Thâm niên 23
  3.3. Trình độ năng lực quản lý và khả năng sử dụng công nghệ trong công việc 23
  4.Bản thân công việc 24
  5. Chế độ chính sách của nhà nước về lao động tiền lương 24
  Chương II: Thực trạng công tác tổ chức tiền lương ở công ty Vật tư-Vận tải-Xi măng 25
  I. Quá trình hình thành và phát triển, các đặc điểm chính có liên quan đến công tác tổ chức tiền lương ở công ty Vật tư-Vận tải-Xi măng 25
  1. Quá trình hình thành và phát triển 25
  2. Chức năng, nhiệm vụ chính của công ty Vật tư - Vận tải - Xi măng. 3. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. 25
  4. Các đặc điểm có liên quan đến công tác tổ chức tiền lương. 25
  4.1. Cơ cấu tổ chức. 25
  4.2 Những mặt hàng kinh doanh chính : 25
  4.3 Cơ cấu lao động 25
  4.4 Xác định lao động biên: 25
  III. Thực trạng công tác tổ chức tiền lương ở Công ty vật tư - vận tải - xi măng . 25
  1. Công tác quỹ lương của Công ty vật tư - vận tải - xi măng . 25
  1.1 Cách xác định quỹ lương. 25
  1.2 Tình hình sử dụng quỹ lương. 25
  1.3. Hệ số phụ cấp bình quân, cấp bậc bình quân của công ty. 25
  2. Các hình thức và chế độ trả lương được áp dụng ở công ty. 25
  2.1. Hình thức trả lương theo thời gian. 25
  2.2. hình thức trả lương theo sản phẩm 25
  3. Tiền thưởng 25
  3.1. Quỹ khen thưởng, đối tượng xét thưởng. 25
  3.2. Tiêu chuẩn xét thưởng – thơi hạn xét thưởng – mức tiền thưởng. 25
  3.3. Tiền thưởng được tính 25
  4.Điều kiện tổ chức tiền lương của công ty 25
  4.1 Tổ chức phục vụ nơi làm việc. 25
  4.2 Điều kiện lao động. 25
  4.3 Phân công hiệp tác lao động. 25
  4.4 Đánh giá thực hiện công việc. 25
  Chương III: Đánh giá thực trạng công tác tổ chức tiền lương. 25
  Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương ở Công ty vật tư - vận tải - xi măng . 25
  I. Định hướng công tác tổ chức tiền lương ở Công ty vật tư - vận tải - xi măng trong thời gian tới. 25
  II. Hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương ở Công ty vật tư - vận tải - xi măng . 25
  1. Hoàn thiện công tác kinh doanh. 25
  2. Hoàn thiện công tác chia lương cho người lao động. 25
  3. Hoàn thiện việc xây dựng hệ số chức danh công việc. 25
  4- Hoàn thiện công tác khen thưởng. 25
  5- Hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương. 25
  5.1 Tổ chức phục vụ nơi làm việc: 25
  5.2 Bố trí sử dụng lao động. 25
  5.3 Điều kiện lao động. 25
  5.4 Phân công hiệp tác. 25
  6 - Sắp xếp bố trí sử dụng lao động. 25
  7- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. 25
  8- Nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý và công tác tuyển dụng. 25
  Kết luận 25
  Tài liệu tham khảo 25
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: tailieunhansu.com@gmail.com . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+