Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên

  Ngày tham gia
  Jan 2015
  Bài viết
  37
  Tài liệu đã gửi
  30
  Tài liệu được mua
  0
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  91,136
  Tài khoản hiện có
  0 Xu

  Bộ tài liệu thành lập Công ty Cổ phần IS Toàn cầu

  Bộ tài liệu thành lập Công ty Cổ phần IS Toàn cầu

  01.Nghi quyet DHCD 2014_lan dau.doc
  02.Bien ban hop DHCD 2014_lan dau1.doc
  03.Dieu le cong ty IS.docx
  04.IS_Quyet dinh bo nhiem_TGD.doc
  05.QD bo nhiem KTT - Hoang Trung Kien.docx
  06.QUY CHE LUONG THUONG IS.docx

  ĐIỀU LỆ CÔNG TY

  MỤC LỤC

  PHẦN MỞ ĐẦU - 5 -
  I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ - 5 -
  Điều 1: Định nghĩa - 5 -
  II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY - 6 -
  Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, VPĐD và thời hạn hoạt động của Công ty - 6 -
  III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY - 6 -
  Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty - 6 -
  Điều 4: Phạm vi kinh doanh và hoạt động - 7 -
  IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP - 7 -
  Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập - 7 -
  Điều 6: Chứng chỉ cổ phiếu - 8 -
  Điều 7: Chứng chỉ chứng khoán khác - 9 -
  Điều 8: Chuyển nhượng cổ phần - 9 -
  Điều 9: Thu hồi cổ phần - 9 -
  V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT - 10 -
  Điều 10: Cơ cấu tổ chức quản lý - 10 -
  VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - 10 -
  Điều 1: Quyền của cổ đông - 10 -
  Điều 12: Nghĩa vụ của cổ đông - 11 -
  Điều 13: Đại hội đồng cổ đông - 12 -
  Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông - 13 -
  Điều 15: Các đại diện được ủy quyền - 14 -
  Điều 16: Thay đổi các quyền - 15 -
  Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông - 15 -
  Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông - 17 -
  Điều 19: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông - 17 -
  Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông - 19 -
  Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua QĐ của Đại hội đồng cổ đông.... - 20 -
  Điều 22: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông - 21 -
  Điều 23: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông - 21 -
  VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - 22 -
  Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị - 22 -
  Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị - 23 -
  Điều 26: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - 25 -
  Điều 27: Thành viên Hội đồng quản trị thay thế - 26 -
  Điều 28: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị - 27 -
  VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY - 30 -
  Điều 29: Tổ chức bộ máy quản lý - 30 -
  Điều 30: Cán bộ quản lý - 30 -
  Điều 31: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc - 30 -
  Điều 32: Thư ký Công ty - 32 -
  IX. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ - 32 -
  Điều 33: Trách nhiệm cẩn trọng của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý
  Điều 34: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi - 33 -
  Điều 35: Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường - 34 -
  X. BAN KIỂM SOÁT - 34 -
  Điều 36: Thành viên Ban kiểm soát - 34 -
  Điều 37: Ban kiểm soát - 35 -
  XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY - 36 -
  Điều 38: Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ - 36 -
  XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN - 37 -
  Điều 39: Công nhân viên và công đoàn - 37 -
  XIII. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN - 37 -
  Điều 40: Cổ tức - 37 -
  Điều 41: Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận - 38 -
  XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN - 39 -
  Điều 42: Tài khoản ngân hàng - 39 -
  Điều 43: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ - 39 -
  Điều 44: Năm tài khóa - 39 -
  Điều 45: Hệ thống kế toán - 39 -
  XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG - 40 -
  Điều 46: Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý - 40 -
  Điều 47: Công bố thông tin và thông báo ra công chúng - 40 -
  XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY - 40 -
  Điều 48: Kiểm toán - 40 -
  XVII. CON DẤU - 41 -
  Điều 49: Con dấu - 41 -
  XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ - 41 -
  Điều 50: Chấm dứt hoạt động - 41 -
  Điều 51: Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông - 41 -
  Điều 52: Gia hạn hoạt động - 42 -
  Điều 53: Thanh lý - 42 -
  XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ - 43 -
  Điều 54: Giải quyết tranh chấp nội bộ - 43 -
  XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ - 43 -
  Điều 55: Bổ sung và sửa đổi Điều lệ - 43 -
  XXI. NGÀY HIỆU LỰC - 44 -
  Điều 56: Ngày hiệu lực - 44 -
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+