Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  320
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  3,184 Xu

  53 câu hỏi đáp về thuế thu nhập cá nhân

  Hỏ i về thu ế thu nh ập cá nhân

  1. Cá nhân c ư trú: có nhà thuê từ 90 ngày tr ở lên (theo khái ni ệm) nhưng có m ặ t
  t ạ i Vi ệt Nam chưa đủ 183 ngày thì đượ c hi ểu là cá nhân cư trú đúng không? Tính
  thu ế nh ư thế nào?

  2. Trợ c ấ p chuyển vùng 1 l ầ n có thể hiểu là lầ n đầu tiên đến Vi ệt Nam làm vi ệc
  củ a người n ước ngoài không? Nh ư vậ y tr ợ cấ p này có bị đ ánh thu ế t ừ 2009
  không?

  3. Hướng dẫ n quyết toán thu ế cho ng ười nước ngoài cư trú ở VN d ưới 183 ngày.
  VD: 1 ng ười nước ngoài (ông A) đến VN làm việc từ T8/2009

  4. Trường hợ p người lao động có 4 tháng nghỉ thai s ả n hưởng chế độ BHXH thì
  thu nh ậ p ch ị u thuế c ủa ng ười lao động này s ẽ là 8 hay 12 tháng?

  5. Th ủ t ụ c kê khai giảm tr ừ gia c ả nh (có những form mẫ u gì), trách nhi ệm pháp lý v ề việc kê khai giảm tr ừ gia c ả nh. Nói rõ hơn các đ iều ki ện về dân s ự để đượ c gi ả m tr ừ gia c ả nh.

  6. Thu nh ậ p miễn thuế - chênh l ệch tiền lương, tiền công làm đ êm, làm thêm
  gi ờ?. Phụ c ấ p, tr ợ c ấp đượ c gi ả m tr ừ?

  7. Tiền ăn, công tác phí khoán có thu ộ c di ện ch ịu thuế? Thu ế su ất?. Tiền công t ư v ấ n ch ịu m ức thuế su ấ t nào? (không th ường xuyên). Phầ n khấu tr ừ thu ế c ủ a tư v ấ n gi ữ l ạ i s ẽ ph ả i nộ p ra sao?

  8. Giám Đốc ng ười nước ngoài có tiền thuê nhà + ti ền họ c các con + tiền xe đ i l ạ i ở VN do Doanh nghi ệp tr ả có bị đánh thuế TNCN? M ức thuế?

  9. Hỗ trợ chi phí đ i ện thoạ i di động khoán cho nhân viên 200.000d đ / tháng thì có phả i ch ị u thuế?. Thu ế cho chi phí đ ào t ạ o nhân viên ch ưa rõ lắm. Bả o hi ểm kết h ợ p do công ty mua cho nhân viên có bị đ ánh thuế? Tính trong tổng thu nhập?

  10. Nhân viên đ i nghỉ mát do công ty t ổ ch ức có b ị tính thu ế không?. Nhân viên đ i công tác trong và ngoài n ước có b ị tính thu ế không? (vé máy bay, chứng t ừ kèm để đượ c mi ễn thuế n ếu có). Tôi cầ n Slide giới thi ệu thuế TNCN đề nghị g ởi qua email đượ c cung c ấ p. N ếu trích t ừ qu ỹ công đ oàn thì khoả n tiền này có phải tính phân bổ l ạ i cho nhân viên để ch ịu thuế thu nhậ p không?

  11. Phân bi ệt: phụ c ấp, tr ợ c ấ p, thưởng ở ph ầ n ch ị u thuế & ph ầ n đượ c gi ả m tr ừ khi tính thu nh ập ch ịu thuế TNCN. Hướng dẫ n chi tiết, c ụ thể h ơ n về ph ầ n thuế khấ u lưu. Giả i thích rõ h ơ n về 2 khái niệm khấ u lưu và khấ u tr ừ khác nhau như thế nào?

  12. Khi người nộp thuế khai giảm tr ừ, cty không biết đượ c có đ úng yêu cầu củ a
  người ph ụ thu ộ c hay không? V ậ y cty có quy ền ra đi ều ki ện tr ước tiên là ch ỉ đượ c khai người ph ụ thu ộ c là con d ưới 18 tuổ i ho ặ c cha m ẹ ngoài độ tuổ i lao động tr ước, còn nh ững trường hợp khác sẽ khai sau nhưng có đượ c khấ u tr ừ thu ế ngược l ạ i củ a th ờ i gian nuôi d ưỡng không?

  13. Ph ầ n A, II, đi ều 11.2 nói về thu nhập từ h ọ c bổ ng ph ả i ch ịu thuế đi ều này có ngh ĩ a là chi phí đ ào t ạo cho nhân viên là phả i ch ịu thuế?

  14. Mộ t năm công ty cho tấ t cả nhân viên đ i họ p kết hợ p với gi ải trí ở 1 n ơ i ngoài công ty, tức là sẽ phát sinh các chi phí cho chuy ến đ i. V ậ y có b ị tính thu ế không?.

  15. Tiền lương trong thờ i gian thai s ả n là thu nh ậ p ch ịu thuế? Ti ền lương này g ọ i là tr ợ c ấ p thai sả n (t ức là tr ợ c ấ p BHXH)?. Các khoản tr ợ c ấ p khác do BHXH chi tr ả không tính thu ế (theo TT84/2008-BTC) bao gồ m khoản nào?. Tr ợ c ấ p ố m đ au do BHXH chi trả có ch ị u thuế?

  16. Cá nhân vừa có thu nhậ p từ ti ền lương, vừa có thu nhậ p từ ho ạ t động kinh
  doanh thì kê khai, trích nộ p và quy ết toán như thế nào?. Cá nhân có thu nh ậ p từ
  ti ền công, tiền lương ở 2 n ơ i: 1 n ơ i có h ợ p đồng, 1 nơ i không có H Đ LĐ (làm bán th ờ i gian ho ặ c theo d ự án) thì t ổng h ợp kê khai, quyết toán như thế nào?

  17. Nhân viên n ước ngoài có nhà thuê ở VN trên 90 ngày, đăng ký làm th ủ t ụ c xin
  gi ấ y phép lao động, đang h ưởng l ương công ty thì đ óng thuế TNCN theo di ện cư trú hay không c ư trú?

  18. Công ty t ổ ch ức cho nhân viên đ i du lị ch thì chi phí này phả i đưa vào thu nh ập chị u thuế? Chi phí đào t ạ o cũ ng bị ch ị u thuế? VD hôm nay đ i t ậ p huấn về thu ế TNCN chi phí t ậ p huấ n này cũ ng ph ả i đượ c đưa vào thu nh ập ch ị u thuế để tính thu ế thu nhậ p.

  19. Nếu nhân viên nghỉ việc gi ữa nă m, khi quyết toán thu ế trong lương thôi việc
  thì có gi ả m tr ừ cá nhân 48 tri ệu đồng hay giả m tr ừ theo t ỷ l ệ thờ i gian làm vi ệc.

  20. Ng ười nước ngoài đến VN ch ưa đủ 183 ngày tạ i th ờ i đi ểm tr ả l ương thì tính thu ế nh ư thế nào?. Điều ki ện ch ứng minh người ph ụ thu ộ c trong độ tuổi lao động nhưng không đ i làm, không thu nh ậ p?. Con trên 18 tuổ i họ c đại họ c có đượ c tính là người ph ụ thu ộ c không?

  21. Ph ầ n thuế TNCN đối với chuy ển nhượng chứng khoán đề nghị trình bày. Th
  đối vớ i chuy ển nhượng ch ứng khoán, chế độ tùy chọ n có đ i ều ki ện là như
  nào? Công ty chứng khoán có phả i kh ấu tr ừ thu ế đối vớ i ng ười giao d ị ch chứ
  khoán không? Có phải kê khai thu ế TNCN cho nhà đầu tư ch ứng khoán không?

  22. Thu nh ậ p do nh ậ n cổ t ức, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi cho vay vốn, lãi nh ận
  đượ c do góp v ố n thì có ch ịu thuế TNCN không? Thu ế suấ t?

  23. Tiền thuê nhà, học phí trả cho chuyên gia đượ c tính vào thu nh ậ p ch ị u thuế là phầ n tr ước VAT hay tổ ng chi phí bao gồ m VAT. VD: Thuê nhà 4.000$/ tháng, VAT: 10% - Thu nhậ p ch ịu thuế đ ánh vào thuê nhà 4.000 hay 4.400$.

  24. Tiền trang ph ụ c đượ c mi ễn thuế khi là kho ản chi trong thu nhậ p hàng tháng.
  Vậ y nếu tiền trang ph ụ c đượ c thanh toán 1 lầ n trong nă m thì có đượ c mi ễn thuế hay không?

  ....
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+