Bạn ghé thăm diễn đàn lần đầu? hãy đăng ký ngay bây giờ để tham gia.
 • Login:

Chào mừng đến với HR Share | Cộng đồng Nhân sự | Dien dan Nhan su Viet Nam.

+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 4 của 4
 1. #1
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  186
  Tài liệu đã gửi
  147
  Tài liệu được mua
  621
  Tài liệu đã mua
  6
  Mã số thành viên
  32,028
  Tài khoản hiện có
  52 Xu

  Đề thi nghiệp vụ Lễ Tân

  Đề thi nghiệp vụ Lễ Tân
  Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm (Đây là tài liệu phải trả phí! Vui lòng ấn Mua tài liệu trước khi Download)
  Đăng Ký   Đăng Nhập   Tăng thu nhập với HRShare ?
  Bạn Muốn Download Tài Liệu Ở Dưới ?
  File đính kèm - Download, tải tài liệu tại đây
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự

 2. #2
  Thành viên

  Ngày tham gia
  May 2012
  Bài viết
  1
  Tài liệu đã gửi
  0
  Tài liệu được mua
  0
  Tài liệu đã mua
  0
  Mã số thành viên
  32,802
  Tài khoản hiện có
  0 Xu
  Sao tài liệu của ông vớ vẩn thế?
  Thế mà cũng up lên? Làm hàng ah?
  "tuyÓn lÔ t©n

  I. KiÓm tra nghiÖp vô:

  1. B¹n h•y cho biÕt 10 ®øc tÝnh quan träng nhÊt cÇn cã cña ng*êi lµm c«ng t¸c giao dÞch, lÔ t©n t¹i mét doanh nghiÖp

  2. B¹n h•y kÓ tªn, theo thø tù quan träng, nh÷ng c«ng viÖc cña ng*êi lÔ t©n.

  3. B¹n h•y kÓ vÒ mét kû niÖm ®¸ng nhí cña B¹n trong giao tiÕp x• héi hoÆc kinh nghiÖm cña B¹n khi giao tiÕp víi kh¸ch l¹.

  II. KiÕn thøc vµ c¸c kü n¨ng kh¸c:

  1. Kh¶ n¨ng nhËn d¹ng vµ trÝ nhí

  2. NghÖ thuËt giao tiÕp, kiÕn thøc nÒn

  3. KiÓm tra IQ

  4. Ngo¹i ng÷

  5. Tr¶ lêi ®iÖn tho¹i
  "
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự

 3. #3
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  313
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  1,128 Xu
  Uh. Có vẻ thế thật. Phải thực sự cân nhắc kỹ trước khi download.
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự

 4. #4
  Thành viên có quyền đầy đủ

  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  160
  Tài liệu đã gửi
  138
  Tài liệu được mua
  313
  Tài liệu đã mua
  2
  Mã số thành viên
  32,331
  Tài khoản hiện có
  1,128 Xu
  Nhưng đề này của FPT mà ?
  Liên hệ Ban quản trị Hr Share - Mr Cường : Điện thoại: 0988833616 | Mail: [email protected] . Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24′s Search; Blog Quản trị Nhân sự; Luận văn Quản trị Nhân sự


 
Find us on Google+